NOTIFICARE PRIVIND  REGLEMENTAREA  CERINȚELOR REFERITOARE LA TESTARE ȘI SOLICITAREA CODULUI DE SĂNĂTATE SAU A DECLARAȚIEI PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE ÎNAINTE DE ÎMBARCARE PENTRU CEI CARE CĂLĂTORESC ÎN CHINA CU AVIONUL
2022-07-08 19:50


Suplimentar notificărilor anterioare din 29 martie și 18 mai referitoare la solicitarea codului de sănătate sau a declarației privind starea de sănătate pentru cei care călătoresc din Moldova în China cu avionul, în conformitate cu cerințele interne și ținând cont de ultimele modificări ale situației epidemice și de alți factori, începând cu 1 iulie Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova a introdus noi ajustări, și anume:

1.Toți pasagerii care zboară din  Moldova spre China trebuie   să efectueze            două teste de acid nucleic (teste PCR). Testarea antigen și serologică pentru anticorpi de tip IgM nu mai este necesară.

Testele PCR trebuie efectuate în două laboratoare diferite (înregistrate în Moldova), folosind doi reactivi diferiți. Primul test PCR trebuie efectuat cu 48 de ore înainte de îmbarcare, iar al doilea test PCR cu 24 de ore înainte de îmbarcare. Intervalul dintre teste trebuie să fie mai mare de 24 de ore (intervalul dintre testele  efectuate  în țara de tranzit este stabilit de ambasada și consulatul Chinei în acea țară).

2.Persoanele care au trecut prin boală și și-au revenit mai mult de 14 zile pot solicita un cod de sănătate ca personal normal, dar dacă recuperarea a durat mai puțin de 14 zile, aceste persoane trebuie să se recupereze timp de 14 zile. Dovada recuperării este două rapoarte negative de testare PCR (cu un interval între prelevări mai mare de 24 de ore). Dacă în perioada de 14 zile de observare a stării de sănătate nu există anomalii ale stării de sănătate, atunci cerințele de testare înainte de îmbarcare sunt aceleași ca și pentru personalul normal.

Pentru contacții direcți (persoane care au intrat în contact direct cu o persoană confirmată pozitivă sau asimptomatică în cele 14 zile înainte de diagnostic), pentru persoanele cu simptome suspecte care au avut rezultate „nedeterminate” ale testelor de acid nucleic și pentru persoanele din „zona gri” cu valorile CT la testul de acid nucleic, perioada de urmărire a stării de sănătate a fost redusă la 5 zile. Cerințele specifice de prevenire și control sunt următoarele: este necesară monitorizarea sănătății timp de 5 zile, iar dacă nu există anomalii ale stării de sănătate în această perioadă, cerințele de testare înainte de îmbarcare sunt aceleași ca pentru personalul normal.

3.Persoanele care doresc să călătorească în China își pot alege propriul itinerar de călătorie, numărul de escale fiind nelimitat. Totodată, este necesar să se efectueze teste PCR în țara de plecare (Moldova) și în țara de tranzit (locul de plecare al zborului direct către China) și să se solicite un cod de sănătate la ambasada sau consulatul Chinei din țara respectivă.

4.Personalul din întreprinderile și proiectele din Moldova care intenționează să călătorească în China numai trebui să stea izolat înainte de plecare, iar cerințele de testare înainte de îmbarcare sunt aceleași ca pentru personalul normal.

5.Pentru persoanele care sosesc temporar în Moldova și intenționează să călătorească în China, iar itinerariul lor include mai multe țări, punctul de origine al zborului direct înapoi spre China este punctul de plecare, și cerințele de prevenire și control pentru personalul obișnuit sunt îndeplinite, acestea nu trebuie să solicite un cod de sănătate la Ambasada Chinei în Moldova.

6.Alte cerințe privind solicitarea codului de sănătate sau a  declarației de sănătate pentru cei care intenționează să călătorească în China, descrise în notificarea din 29 martie (http://md.china-embassy.gov.cn/chn/lszj/zytz/202203/t20220329_10657329.htm), rămân în vigoare.

Măsurile sus-menționate vor fi ajustate dinamic în funcție de situație.

Datele de contact ale Ambasadei Chinei în Moldova pentru întrebări referitoare la codul de sănătate:

1. E-mail: tochina2020@mail.ru ;

2. Tel: 00373-22296104 (în timpul programului de lucru).

*******

В дополнение к  предыдущим уведомлениям, от 29 марта и 18 мая, касающимся получении кода здоровья или декларации о состоянии здоровья для лиц, вылетающие из Молдовы в Китай, в соответствии с внутренними требованиями, с учетом последних изменений эпидемической ситуации и других факторов, начиная с 1 июля Посольство  Китайской Народной Республики в Республике Молдова ввело новые требования, а именно:

1.Все пассажиры, вылетающие из Молдовы в Китай должны пройти два теста на нуклеиновую кислоту (ПЦР тесты). Серологическое тестирование на антитела IgM и  на антигены больше не требуется.

ПЦР тесты должны проводиться в двух разных лабораториях (зарегистрированных в Молдове), с использованием двух разных реагентов. Первый тест должен быть проведен за 48 часов до посадки, а второй тест за 24 часа до посадки. Интервал между двумя тестами должен быть больше 24 часов (интервал между тестами, проводимыми в стране транзита, определяется Посольством и Консульством Китая в этой стране).

2.Лица, перенесшие заболевание,выздоровевшие более 14 дней, могут  запросить код здоровья в соответствии с требованиями обычных людей, но если выздоровление длилось менее 14 дней, эти лица должны пройти 14-дневное восстановление. Для доказательства выздоровления от заболевания необходимо предоставить два отрицательных ПЦР-теста (с интервалом сбора более 24 часов). Eсли в течение 14-дневного периода наблюдения за состоянием здоровья не выявлено отклонений, тогда требования ктестированию перед посадкой такие же, как и для обычных людей.

Для прямых контактов(лица, вступившие в непосредственный контакт с подтвержденным положительным или бессимптомным человеком за 14 дней до постановки диагноза), для людей с подозрительными симптомами, у которых были «неопределенные» результаты теста на нуклеиновую кислоту, и  для людей в «серой зоне» со значениями CT теста на нуклеиновую кислоту, период наблюдения за состоянием здоровья был сокращен до 5 дней. Конкретные требования по профилактике и контролю таковы: требуется 5-дневный мониторинг состояния здоровья, и если в течение этого периода нет отклонений от нормы, требования ктестированию перед посадкой такие же, как и для обычных людей.

3.Люди, которые хотят поехать в Китай, могут сами выбрать маршрут путешествия по своему усмотрению, количество пересадок не ограничено. При этом необходимо провести ПЦР-тесты в стране отправления (Молдова)и в стране транзита (место отправления прямого рейса в Китай) и запросить код здоровья в Посольстве или Консульстве Китая в той стране соответственно.

4.Персонал молдавских предприятий и проектов которые планируют вернуться в Китай, больше не должны находиться в изоляции перед отъездом и требования ктестированию перед посадкой такие же, как и для обычных людей.

5. Для лиц, временно прибывающих в Молдову и намеревающихся отправиться в Китай, и их маршрут включает в себя несколько стран, то местом отправления прямого рейса обратно в Китай является пунктом отправления, и при соблюдении требований профилактики и контроля для обычного персонала им не нужно подать заявление на получение кода здоровья в Посольстве Китая в Молдове.

6.Другие требования, касающиеся получения кода здоровья или декларации о состоянии здоровья для тех, ктособирается поехать в Китай описанные в уведомлении от 29 марта (http://md.china-embassy.gov.cn/chn/lszj/zytz/202203/t20220329_10657329.htm), остаются в силе.

Вышеупомянутые меры будут динамически корректироваться в зависимости от ситуации.

      Контактные данные Посольства Китая в Молдове по вопросамо коде здоровья:

1. Электронная почта: tochina2020@mail.ru.  

2. Тел: 00373-22296104 (в рабочее время)

Suggest To A Friend:   
Print